Artykuł

Rozporządzenie o identyfikacji pojazdów

Projekt z dnia 11-12-2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia ............................. 2003 r.

w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnychNa podstawie art. 66a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 i Nr 124, poz. 1152 , Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1451 i 1452 oraz Nr 162, poz. 1568) zarządza się, co następuje:

 

    § 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb nadawania cech identyfikacyjnych oraz umieszczania ich w pojazdach, o których mowa w art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej ustawą.

§ 2. Cechy identyfikacyjne umieszcza się na nadwoziu, podwoziu, ramie, silniku oraz tabliczkach znamionowych zastępczych.

    § 3. Decyzję o nadaniu cechy identyfikacyjnej wydaje na wniosek właściciela pojazdu starosta. Do wniosku właściciel dołącza:

1) dokumenty potwierdzające, że pojazd, któremu ma być nadana cecha identyfikacyjna jest pojazdem, któremu zgodnie z art. 66a ust. 2 ustawy, może być nadana ta cecha:

a)                                     oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd jest pojazdem którego markę określa się jako „SAM”, potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 1 ustawy,

b)                                     dowód własności ramy, podwozia lub silnika jako potwierdzenie spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 2 ustawy,

c)                                     dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży jako potwierdzenie spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 3 ustawy,

d)                                    dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 4 ustawy,

e) prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 5 ustawy;

2)             opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana;

3)             dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany;

4)             kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

    § 4. 1. Cechę identyfikacyjną pojazdu nadaje starosta.

    2. Nadając cechę identyfikacyjną starosta stosuje wzory cech identyfikacyjnych określone w przepisach o rejestracji i oznaczaniu pojazdów.

    § 5. 1. Cechę identyfikacyjną umieszcza stacja, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy, upoważniona do umieszczania cech identyfikacyjnych, zwana dalej stacją, wskazana w decyzji starosty.

2. Stacja umieszcza cechę identyfikacyjną zgodnie z decyzją, o której mowa w § 3.

    3. Stacja wystawia zaświadczenie potwierdzające umieszczenie cech identyfikacyjnych, które jest podstawą do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i karcie pojazdu jeżeli była wydana lub wystawia zaświadczenie potwierdzające brak możliwości umieszczenia cech identyfikacyjnych.

    4. Stacja wystawia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 i prowadzi rejestr umieszczonych cech identyfikacyjnych zgodnie z wzorem i zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

    § 6. 1. W przypadku braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej stacja wykonuje i umieszcza tabliczkę znamionową zastępczą zgodnie z decyzją, o której mowa w przepisach o rejestracji i oznaczaniu pojazdów.

    2. Sposób umieszczania cechy identyfikacyjnej na tabliczce znamionowej zastępczej oraz na nalepce lub tabliczce numeru silnika określa załącznik do rozporządzenia.

    § 7. Cechy identyfikacyjne oraz tabliczki znamionowe zastępcze nadane i umieszczone na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność.

    § 8. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do art. 73 ust.3 i 4 ustawy.

    § 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.2)

 

                                                                                                                 Minister Infrastruktury:              

 

 

 

 

_____________

1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302, z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 917), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 ) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia ..............................

( poz. ................)

 

SPOSÓB UMIESZCZANIA CECHY IDENTYFIKACYJNEJ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ ORAZ NA NALEPCE LUB TABLICZCE NUMERU SILNIKA

 

    § 1. Stacja umieszczając cechę identyfikacyjną stosuje sposób określony w przepisach o rejestracji i oznaczaniu pojazdów.

    § 2. W przypadku zatarcia lub sfałszowania dotychczasowej cechy identyfikacyjnej przekreśla się ją poprzez wybicie linii ciągłej.

    § 3. 1. Numery nadwozia, podwozia, ramy,  umieszcza się także na tabliczce znamionowej zastępczej.

    2. Tabliczka znamionowa zastępcza powinna być wykonana tak, aby zapewnić trwałość zamieszczonych na niej informacji. Przykładowy sposób umieszczania cechy identyfikacyjnej na tabliczce znamionowej zastępczej określa rysunek nr 1.

    3. Tabliczka, o której mowa w ust. 1 powinna być trwale umieszczona w przedniej części nadwozia, po prawej stronie w komorze silnika ( bagażnika ) albo na prawym środkowym słupku nadwozia w miejscu łatwo dostępnym i widocznym od przodu pojazdu.

 

 

Rys. nr 1. PRZYKŁADOWY SPOSÓB UMIESZCZANIA CECHY IDENTYFIKACYJNEJ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ

 

rozp

 

*Numer zezwolenia stacji.

 

§ 4. W przypadku braku możliwości umieszczenia cechy identyfikacyjnej w sposób określony w przepisach o rejestracji i oznaczaniu pojazdów, dopuszcza się umieszczenie numeru silnika na nalepce z folii samoprzylepnej i naklejenie jej na kadłubie silnika lub poprzez jego umieszczenie na metalowej tabliczce numeru silnika przynitowanej lub przyklejonej do kadłuba silnika. Nalepka z folii samoprzylepnej powinna być wykonana w taki sposób, aby przy próbie ingerencji umieszczone na niej informacje nie uległy zniszczeniu. Przykładowy sposób umieszczania cechy identyfikacyjnej na nalepce lub tabliczce numeru silnika określa rysunek nr 2.

 

 

Rys. nr 2. PRZYKŁADOWY SPOSÓB UMIESZCZANIA CECHY IDENTYFIKACYJNEJ NA NALEPCE LUB TABLICZCE NUMERU SILNIKA

 

rozp

*) Numer zezwolenia stacji.