Artykuł

Załącznik J. Art. 285 – Grupa T1

FIA 03.11.2001 9
Artykuł 285 - 2010
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW
TERENOWYCH ZMODYFIKOWANYCH (GRUPA T1) 

Cytuj:

Napędzane mechanicznie z własnego źródła energii pojazdy lądowe
wyposaŜone w jeden silnik i od 4 do 8 kół jezdnych (jeśli pojazd posiada
więcej niŜ 4 koła, wymagana jest zgoda FIA), będące w stałym kontakcie
z nawierzchnią, którego urządzenia słuŜące do napędzania i kierowania
sterowane są przez kierowcę znajdującego się wewnątrz pojazdu.
Samochody te mogą być budowane jednostkowo, ale muszą być
zarejestrowane w jakimś państwie i być zgodne z Międzynarodową
Konwencją o Ruchu Drogowym gdy chodzi o oświetlenie.
W poniŜszych artykułach, samochody z napędem na 4 koła zwane są
4x4, a z napędem na 2 koła zwane są 4x2.
Samochody 4x4 muszą posiadać co najmniej 2 miejsca.


git

Cytuj:

Marka samochodu:
Pojęcie „marki samochodu” odnosi się odnosi się do kompletnego
samochodu. JeŜeli producent samochodu wyposaŜa go w silnik, którego sam
nie produkuje, samochód taki będzie uwaŜany za pojazd „hybrydowy”, a
nazwa producenta silnika musi występować wraz z nazwą producenta
samochodu.
Nazwa producenta samochodu musi zawsze występować przed nazwą
producenta silnika.
W przypadku, gdy samochód hybrydowy zdobędzie tytuł mistrzowski, puchar
lub trofeum, będą one przyznane producentowi samochodu.


np. Schlesser Renault
git

Cytuj:

ARTYKUŁ 1): OBOWIĄZKI
Samochody grupy T1 muszą odpowiadać przepisom ogólnym


prawo o ruchu drogowy - rozumiem.

Cytuj:

o wyposaŜeniu bezpieczeństwa podanym odpowiednio w artykułach 282
i 283.


klatka, gasnica itp.

Cytuj:

KaŜdy zbiornik zawierający olej lub paliwo musi znajdować się wewnątrz
zasadniczej konstrukcji samochodu.


git

Cytuj:

Dozwolone są tylko zbiorniki paliwa odpowiadające specyfikacji FT3 1999,
FT3.5 lub FT5.


np. ATL

Cytuj:

Muszą znajdować się za rurą głównego pałąka bezpieczeństwa.


o.k. ale teraz (w nowo hamologowanych) nie moga sie znajdowac pod siedzeniemi jak ma np Mitsu MPR.

Cytuj:

żadna cześć zbiornika paliwa nie moŜe znajdować się w odległości
mniejszej niŜ 80 mm powyŜej powierzchni odniesienia.


o powierzchni odniesienia bedzie pozniej
w kazdym razie zbiornik ma byc co najmniej 38cm nad gruntem

Cytuj:

W samochodach 4x2, dozwolonych jest kilka zbiorników paliwa, które
mogą przedłuŜać się do przodu pod punkty mocowania foteli do
nadwozia, ale nie mniej niŜ 1100 mm z tyłu od przedniej osi.


4x2 olewam ale tu wychodzi taka sprawa czy w 4x4 jest dozwolonych kilka zbiornikow tez
czy tylko jeden

EDIT:
W 4x4 moze byc wiecej niz jeden zbiornik.

Cytuj:

Liczba punktów ograniczona jest do 2, ciśnienie pomp nie moŜe być
większe niŜ 1 bar.


nie wiem, czy to tyczy sie 4x2?
1 bar to malo, przecietnie w serii jest 3 bary.

Cytuj:

Liczba wylotów paliwa ograniczona jest do 2.


max 2 pompy paliwa na zbiornik

Cytuj:

Poza wymienionym zbiornikiem, maksymalna dozwolona ilość paliwa
wynosi 4 litry.


git

Cytuj:

ARTYKUŁ 2): PODWOZIE I KLATKA BEZPIECZEŃSTWA
Dozwolone są wyłącznie podwozia rurowe z materiałów żelaznych.


czyli Tomcat i pokrak odpada. Bowler przechodzi.
Nie jest tez powiedziane, czy moga byc tylko rury o przekroju okraglym, czy tez moga byc rury o przekroju prostokatnym czyli profile.
Zapewne jednak chodzi tylko o te pierwsze
bo
sa lepsze
i sedzia FIA nie bedzie chcial ryzykowac dopuszczajac te drugie.

Aby pokrak przeszedl trzeba by zastapic jego ramke skrzynkowa ramka z rur np.

 

 

Cytuj:

Grubość ścian rur stanowiących części konstrukcyjne podwozia nie
moŜe być mniejsza niŜ 1.5 mm.
Wszystkie rury tworzące klatkę bezpieczeństwa tak, jak zostało to
zdefiniowane w artykule 283-8.3.1 (Rysunki 253-1, 251-2, 253-3) muszą
mieć następujące wymiary minimalne: 50 x 2 mm (20’’ x 0,083”) lub 45 x
2,5 mm (1,75” x 0,095”).


git

Cytuj:

Tył pałąka głównego na poziomie stopy mocowania nie moŜe znajdować
się dalej niŜ 950 mm od środka tylnego koła (patrz rysunek 285-1).

 

 

Amax 950

Cytuj:

Konstrukcja absorbująca uderzenie (crash box) musi być
zainstalowana.


EDIT:
Czyli po prostu klatka musi byc.

Cytuj:

Strefa wyściełana materiałami 60-240 g/m², o grubości 40 mm musi być
umieszczona na kole kierowniczym na minimalnej powierzchni 20000
mm² (200 cm²) do ochrony twarzy kierowcy.


Nie wiem o co chodzi. Na kierowny nie miesci sie taki crash box:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/grupy/129.html
EDIT:
Grubosc ringu kiery z otulina ma byc min 4cm.
A srednica kiery ma dac pole min 200cm2.

Cytuj:

Samochód musi być wyposaŜony w konstrukcję usytuowaną
bezpośrednio za fotelem kierowcy, która będzie miała szerokość
większą, niŜ ten fotel, a jej wysokość będzie większa, niŜ poziom ramion
normalnie siedzącego w samochodzie kierowcy, zapiętego w pasy
bezpieczeństwa.


Za pałąkiem glownym ma byc przegroda scianka.

Cytuj:

Powierzchnia odniesienia:
Podwozie musi posiadać 3 stałe punkty odniesienia, które definiują
powierzchnie odniesienia pojazdu.
Punkty te muszą przestrzegać wymagania rysunku 285-1 i być w kaŜdej
chwili widoczne i dostępne.
Nie mogą to być najniŜsze punkty części zawieszonych.

 

 

 

Wydaje mi sie, ze to moze byc plyta ochronna spodu, ktora ma byc 30cm nad gruntem po prostu.
Dla 4x4 mamy punkt odniesienia osi przedniej i punkty odniesienia najbliŜej stóp mocowania
głównego pałąka. Ale nie wiem, czy to sa owe 3 punkty, ktore maja cos wspolnego z tą powierzchnia odniesienia bo sa wyzej.

EDIT:
Te trzy punkty odniesienia wyznaczaja teoretyczna plaszczyzne, ktora jest ową pow. odn. Plyta ochronna jest nizej.

 

 

ARTYKUŁ 3): NADWOZIE
3.1) Część zewnętrzna
Podwozie musi
- pochodzić z samochodu produkowanego rocznie w liczbie powyŜej
1000 pojazdów (konieczna aprobata FIA);
W tym przypadku podwozie i nadwozie mogą być modyfikowane
wyłącznie w zgodzie z artykułem 284 (regulamin grupy T2) i muszą być
przestrzegane artykuły 3.2.2 i 3.2.4.


Np. Pajero 3 z niemodyfikowanym nadwoziem
ale
mozna zrobic dziury pod podwojne amory innego zawieszenia.
Czyli nie jest to do konca T2 bo jak sie pozniej okaze zawias moze byc dowolny. A dowolny zawias wymaga wlasnie dziur pod podwojne amory.

Cytuj:

- musi być zbudowane przy pomocy rur stalowych.


superprodukcja j.w.

Cytuj:

Szyba przednia nie jest obowiązkowa.
JeŜeli jednak występuje, musi być wykonana ze szkła warstwowego
niezaleŜnie od tego, jaki ma kształt i powierzchnię.
JeŜeli przednia szyba jest wklejona, musi być moŜliwe usunięcie szyb
przednich drzwi lub przednich drzwi od środka kabiny bez uŜycia narzędzi.
Wszystkie elementy nadwozia muszą być starannie i całkowicie wykończone,
bez części prowizorycznych, przypadkowych i ostrych kątów.


git

Cytuj:

Zaden element nadwozia nie moŜe mieć ostrych krawędzi.
KaŜdy pojazd musi posiadać nadwozie z mocnego, nieprzezroczystego
materiału i musi ona sięgać od dołu, co najmniej do wysokości środka koła
kierownicy, ale nie niŜej, niŜ 420 mm ponad płaszczyzną zamocowania fotela
kierowcy; musi ona teŜ być wykonana w sposób zapewniający ochronę przed
luźnymi kamieniami.


no dobra cabrio nikt tu robil nie bedzie.

Cytuj:

Nadwozie musi całkowicie zakrywać w rzucie pionowym 120° górną krawędź
kół (znajdującą się osi kół w rzucie bocznym)

 

 

Cytuj:

i Ŝadna cześć mechaniczna nie
moŜe być widoczna z góry za wyjątkiem amortyzatorów, chłodnic,
wentylatorów i kół zapasowych, punktów zamocowań i zamocowań (Patrz
rysunek 285-1).


git

Cytuj:

W swej tylnej części nadwozie musi sięgać co najmniej do poziomu górnej
krawędzi obręczy koła.


git

Cytuj:

Wszystkie części oddziaływujące na aerodynamikę, a takŜe wszystkie części
nadwozia muszą być solidnie zamocowane do całkowicie zawieszonej części
pojazdu (podwozie/nadwozie), nie mogą mieć Ŝadnych luzów i muszą
pozostawać nieruchome w stosunku do elementów, na których są
zamocowane, gdy pojazd jest w ruchu.


git

Cytuj:

Samochód musi być wyposaŜony w dwa lusterka, po jednym z kaŜdej
strony samochodu Ŝeby kierowca miał zapewnioną widoczność do tyłu.
KaŜde lusterko musi mieć pole powierzchni minimum 120 cm².
Sędziowie techniczni muszą upewnić się poprzez praktyczny pokaz, Ŝe
normalnie siedzący kierowca, dobrze widzi pojazdy znajdujące się za
nim.
W tym celu, kierowca zostanie poproszony o odczytanie liter lub cyfr o
wysokości 15 cm i szerokości 10 cm, umieszczonych losowo na
planszach rozmieszczonych według następującej instrukcji:
- wysokość: pomiędzy 40 i 100 cm nad gruntem
- szerokość: 2 m z kaŜdej strony osi samochodu
- miejsce: 10 m za osią tylną samochodu.


git

Cytuj:

3.2) Maksymalne wymiary
3.2.1) Szerokość
- dla samochodów 4x4, maksymalna szerokość nadwozia wynosi 2000 mm
bez lusterek.
- dla samochodów 4x2, maksymalna szerokość nadwozia wynosi 2200 mm
bez lusterek.


git

Cytuj:

3.2.1b) Wysokość (tylko samochody 4x4)
Na minimalnej powierzchni 1 m² ( 1 m x 1 m), dach musi znajdować się w odległości pionowej minimum 1450 mm od powierzchni odniesienia
(Patrz rysunek 285-1).

 

 

Czyli bryka ma byc dosc wysoka.

Cytuj:

3.2.2) Zwis (tylko samochody 4x4)
Zwis przedni musi wynosić minimum 660 mm (Patrz rysunek 285-1).
W rzucie pionowym, wartość 660 mm musi być utrzymana na
minimalnej długości 500 mm wokół osi samochodu (250 mm z kaŜdego
boku).
Pomiar musi być wykonany w stosunku do punktu odniesienia
znajdującym się na osi przedniej osi (Patrz rysunek 285-1) i części
sztywnej nadwozi.


 

O tylnym zwisie nic nie ma.

Cytuj:

3.2.3) Rozstaw osi
Jeśli podwozie pochodzi z samochodu produkowanego rocznie w
liczbie powyŜej 1000 pojazdów (Patrz artykuł 2.1), seryjny rozstaw osi
musi być zachowany.


git

Cytuj:

Dla podwozi rurowych, rozstaw jest:
- wyznaczony na 2900 mm, +/- 20 mm dla samochodów 4x4 (Patrz
rysunek 285-1).


To sporo. Nie wiem czym sie jasnie panstwo kierowali dajac taki limit.

Cytuj:

- dowolny dla samochodów 4x4 ze sztywnymi mostami przednim i
tylnym oraz dla samochodów 4x2.


Bowler ma 2700 zdaje sie.

Cytuj:

Pomiar naleŜy wykonać przy prześwicie 300 mm.


Z technicznego punktu widzenia jest to stwierdzenie humanistyczne.

Cytuj:

3.2.4) Kąty natarcia przedni i tylny (tylko samochody 4x4)
Przedni kąt natarcia, mierzony w kaŜdej chwili, musi być mniejszy lub
równy 57º (Patrz rysunek 285-1).
Tylny kąt natarcia, mierzony w kaŜdej chwili, musi być mniejszy lub
równy 50º (Patrz rysunek 285-1).

 

 

Cytuj:

Pomiar naleŜy wykonać przy prześwicie 300 mm (odległość
powierzchnia odniesienia / grunt) i nowych oponach.

 

Cytuj:

Wydaje mi sie, ze to moze byc plyta ochronna spodu, ktora ma byc 30cm nad gruntem po prostu.

 

Cytuj:

W rzucie pionowym, wartość 57º i 50º musi być utrzymana na
minimalnej długości 500 mm wokół osi samochodu (250 mm z kaŜdego
boku).

 

 

Cytuj:

Dozwolona jest kaŜda modyfikacja prowadząca do powyŜszych
wartości, z zachowaniem maksymalnej średnicy koła podanej w artykule
8.

 

Cytuj:

Dolna osłona obudowy silnika musi mieścić w obrysie podanym na
rysunku 285-1).


git

 

 

Ta oslona niejako zalatwia kąt natarcia i zwis od razu. Grubosc 6 - 8 mm tak mysle.

 

Cytuj:

3.3) Część wewnętrzna
Oś zespołu pedałów musi być usytuowana z tyłu


kół przednich
git

Cytuj:

lub prostopadle do osi kół
przednich.


?
czyli nie git
nie rozumiem

Cytuj:

Nadwozie musi być zaprojektowane w taki sposób, by zapewniało wygodę
i bezpieczeństwo kierowcy i ewentualnym członkom załogi
zadna część nadwozia nie moŜe mieć ostrych krawędzi lub punktów.
śadna część mechaniczna nie moŜe nawet częściowo znajdować się
wewnątrz kabiny..


deska rozdzielcza z blachy ryflowanej jest racze nie teges

Cytuj:

Dozwolone są pokrywy do rewizji w ścianach konstrukcyjnych kabiny.ale

Cytuj:

Z wyjątkiem filtru powietrza, układu klimatyzacji, przewodów chłodzących
załogę nie mogą one umoŜliwiać montaŜu, ani demontaŜu elementów
mechanicznych.

 

Cytuj:

Całkowita powierzchnia pokryw do rewizji jest ograniczona do 750 cm² (z
wyłączeniem pokrywy rewizyjnej filtrów powietrza, układu klimatyzacji,
przewodów chłodzących załogę).


akademickie ceregiele

Cytuj:

Muszą one pozwolić na zachowanie w kabinie szczelności na płyny i ogień.


konkret

Cytuj:

KaŜde wyposaŜenie, które mogłoby powodować jakiekolwiek
niebezpieczeństwo musi być odpowiednio zabezpieczone lub izolowane,
a ponadto nie moŜe być umieszczone wewnątrz kabiny.


git

Cytuj:

Samochody muszą być obowiązkowo wyposaŜone w boczne otwory
umoŜliwiające dostęp do wnętrza kierowcy i ewentualnym członkom
załogi.


Otwory otworami a drzwi byc muszą

Cytuj:

Wymiary tych otworów muszą być takie, aby moŜliwe było wpisanie w nie, w
pomiarze pionowym prostokąta o szerokości co najmniej 500 mm i wysokości
co najmniej 500 mm, którego naroŜniki mogą być zaokrąglone promieniem
nie większym niŜ 150 mm.


drzwi - pol metra na pol metra

Cytuj:

Drzwi pozbawione szyb muszą posiadać otwór okienny wykonany z
przezroczystego materiału, a w jego powierzchnię będzie moŜna wpisać
równoległobok o długości boków poziomych minimum 400 mm.
Wysokość mierzona na powierzchni okna prostopadle do poziomu musi być
nie mniejsza niŜ 250 mm.
NaroŜniki mogą być zaokrąglone promieniem o maksymalnej wartości 50
mm.
Pomiaru dokonuje się prostopadle do cięciwy łuku.


okna - 40cm x 25cm

Cytuj:

Samochody, w których nie przewidziano bocznych okien, muszą być
wyposaŜone w boczne siatki ochronne zgodnie z artykułem 283-11.


kratka ze szmatki

Cytuj:

Kabina musi być zaprojektowana w taki sposób, aby kaŜdy zajmujący swoje
normalne miejsce w pojeździe, mógł opuścić pojazd w ciągu 7 sekund
drzwiami po swojej stronie samochodu i w ciągu 9 sekund drzwiami po
przeciwnej stronie.
Przy przeprowadzaniu opisanego powyŜej testu, zajmujący miejsce w
samochodzie powinien być w swym normalnym ekwipunku, pasy
bezpieczeństwa muszą być zapięte, koło kierownicy musi być w połoŜeniu
najmniej dogodnym, a drzwi pojazdu muszą być zamknięte.
Taki test wykonuje się osobno dla kaŜdego zajmującego miejsce w
samochodzie.


git

Cytuj:

- Samochody jednomiejscowe i dwumiejscowe:
Minimalna, mierzona w pionie, wysokość klatki bezpieczeństwa wynosi
1050 mm pomiędzy podłogą kabiny (miejscem na fotel), mierzoną w
punkcie znajdującym się 300 mm przed podstawą podpory B i linią
łączącą (od zewnątrz) dwa główne pałąki (pałąk przedni i pałąk główny)
(Patrz rysunek 285-1).

 

 

Od podlogi pod fotelem pionowo do stycznej do klatki.
Ciekawe, ze podloga pod fotelem ma byc min 25cm nad powierzchnia odniesienia (plyta ochr. podw.)

Cytuj:

Minimalna szerokość wnęki na nogi wynosi 250 mm i musi być utrzymana na
wysokości 250 mm w pomiarze poziomym w płaszczyźnie pionowej pedałów
usytuowanej prostopadle do osi podłuŜnej podwozia.


szescian 25cm

Cytuj:

- Samochody jednomiejscowe:
Miejsce przewidziane na fotel musi mieć minimalną szerokość 450 mm
utrzymaną na całej głębokości fotela.


nie obchodza mnie

Cytuj:

- Samochody dwumiejscowe:
KaŜda przestrzeń przewidziana na kaŜdy fotel musi mieć szerokość co
najmniej 450 mm, utrzymaną na całej głębokości fotela.
Odległość pomiędzy obydwoma płaszczyznami osi podłuŜnych foteli
samochodu nie moŜe być mniejsza niŜ 600 mm.
JeŜeli osie nie są równoległe, pomiaru naleŜy dokonać w siedziskach
kaŜdego fotelu.


git

Cytuj:

Minimalna wewnętrzna szerokość miejsc przednich wynosi 1130 mm (975
mm dla samochodów 4x2) na długości 400 mm. PowyŜszy prostokąt
1130 mm x 975 mm musi wpisywać się w klatkę bezpieczeństwa
powyŜej głów kierowcy i pilota.


kladziemy sklejke 113cm x 40 cm na kaski i ma sie zmiescic.

Cytuj:

ARTYKUŁ 4): MASA MINIMALNA
4.1)
Samochody muszą mieć minimalną masę w zaleŜności od pojemności
skokowa silnika:
Pojemność skokowej w cm³ masa (kg) masa (kg)
4x4 4x2
do 1600 1150 860
ponad 1600 do 2000 1350 980
ponad 2000 do 2250 1500 1010
ponad 2250 do 2500 1600 1040
ponad 2500 do 2750 1637.5 1070
ponad 2750 do 3000 1675 1100
ponad 3000 do 3250 1712 begin_of_the_skype_highlighting            3250 1712      end_of_the_skype_highlighting.5 1130
ponad 3250 do 3500 1750 1160
ponad 3500 do 3750 1787.5 1190
ponad 3750 do 4000 1825 1220
ponad 4000 do 4250 1862 begin_of_the_skype_highlighting            4250 1862      end_of_the_skype_highlighting.5 1250
ponad 4250 do 4500 1900 1280
ponad 4500 do 4750 1937.5 1310
ponad 4750 do 5000 1975 1340
ponad 5000 do 5250 2012 begin_of_the_skype_highlighting            5250 2012      end_of_the_skype_highlighting.5 1370
ponad 5250 2050 1400


git

Cytuj:

4.2) Jest to masa samochodu bez paliwa, z dwoma kołami zapasowymi, w
kaŜdej chwili trwania zawodów.
Poziom płynu chłodzenia i oleju smarującego silnik jak równieŜ płynu
hamulcowego musi być na poziomie normalnym.
Inne zbiorniki płynów eksploatacyjnych muszą być opróŜnione i następujące
elementy usunięte z samochodu:
- osoby zajmujące miejsce w samochodzie, ich wyposaŜeniem i bagaŜ;
- dodatkowe reflektory, nie objęte kartą homologacyjną;
- narzędzia, podnośnik, części zamienne;
- wyposaŜenia do przeŜycia;
- sprzęt nawigacyjny i łącznościowy;
- Ŝywność;
etc.


git

Cytuj:

Jeśli w warunkach wyścigu pojazd 4x2, którego kompletne koła mają roŜne
średnice z przodu i tyłu, posiada 3 koła zapasowe, moŜe być waŜony z tymi 3
kołami zapasowymi.

 

Cytuj:

Dozwolone jest uzupełnienie masy samochodu jednym lub kilkoma balastami
pod warunkiem, Ŝe posłuŜą do tego celu solidne, jednolite bloki zamocowane
przy uŜyciu narzędzi tak, by było moŜliwe załoŜenie plomb, Ŝe umieszczone
są na podłodze kabiny w widocznym miejscu i są zaplombowane przez
sędziów technicznych.

 

 

 

Cytuj:

ARTYKUŁ 5): SILNIK
5.1) Postanowienia ogólne
Patrz artykuł 282-3.
(Uwaga: usunąć maksymalną pojemność dla T1 w 282-3).
5.1.1) Typ
Silnik musi:
a) albo pochodzić od silnika samochodu mogącego być
homologowanym w Grupie N, GT (Regulamin homologacji GT2010) lub
T2 (wolnossący lub doładowany) z modyfikacjami dozwolonymi w
artykule 284.


Ma byc albo prawie seryjny

Cytuj:

b) albo być silnikiem wysokopręŜnym o dowolnej koncepcji o
maksymalnej pojemności skokowej 3000 cm³.
Liczna stopni doładowania nie moŜe być większa niŜ 2.


albo turbo diesel do 3 litrow

Ten pierwszy:

Cytuj:

Specjalna karta techniczna, oparta na seryjnym silniku mogącym być
homologowanym w Grupie N lub T2 musi być uzyskana z paszportem
technicznym samochodu.


Ma miec papier

Cytuj:

Koło zamachowe jest dowolne.


git

Cytuj:

Pasy (łańcuchy) i koła pasowe (zębate) są dowolne, pod warunkiem Ŝe
oryginalna zasada jest zachowana.


mozna przejsc z wielorowkowych na klinowe.

Cytuj:

Dla silników wolnossących:
Kolektor dolotowy musi pochodzić od silnika pojazdu seryjnego, a
dodanie adaptera między kolektorem a głowicą cylindra jest dozwolone.
Kolektor wydechowy jest dowolny.


Dolot deryjny. Tu np stara Navarka Holka ma jakis seryjny zdaje sie:

 

 

Cytuj:

Dla silników benzynowych doładowanych:
Rdzeń wymiennika układu doładowania musi pochodzić z
homologowane silnika.
Liczba wymienników musi być taka sama jak w homologowanym
silniku.
Przewody powietrza są dowolne, ale maksymalna pojemność między
wymiennikiem i przepustnicą wynosi 10 litrów.


Czyli turbo benzyna moze byc ale nigdzie nie jest napisane, ze do 2 litrow pojemnosci.

Cytuj:

Jeden wentylator moŜe zostać dodany.


Do turbo tylko? Niewiadomo

EDIT:
Jeden wentylator moze byc dodany do ewentualnego dodatkowego interkulera.

Cytuj:

5.1.2) Pozycja (4x4)
Wał korbowy musi znajdować się przed środkiem rozstawu osi i być
zainstalowany wzdłuŜnie do rurowego podwozia ramy.


klasyka ma byc i juz

Cytuj:

Minimalna wysokość pomiędzy osią wału korbowego i punktem
odniesienia znajdującym się na osi przedniej osi wynosi 130 mm.


nie za nisko

 

 

Cytuj:

5.1.3) Ogranicznik wlotu powietrza
Całe powietrze niezbędne do zasilania silnika musi przechodzić przez
ogranicznik, który musi spełniać warunki artykułu 284-6.1, prócz wewnętrznej
średnicy.
Ogranicznik silników benzynowych doładowanych musi spełniać warunki
artykułu 284-6.1 dotyczący silników doładowanych Diesla, prócz wewnętrznej
średnicy.
Dozwolone jest zastosowanie dwóch ograniczników pod warunkiem
podzielenie przez 1,4142 normalnej stosowanej średnicy ogranicznika.


zwężka

Cytuj:

5.1.3.1) Ogranicznik dla silników benzynowych
Wszystkie silniki benzynowe muszą posiadać ogranicznik
wlotu powietrza o maksymalnej średnicy wewnętrzne (w mm):
wolnossący doładowany
2 zawory na
cylinder 36 35

Więcej niŜ 2 zawory
na cylinder 35 34

Silnik o 2 zaworach
na cylinder (z 4x2 4x4

wałkiem rozrządu w
głowicy silnika) o
pojemności powyŜej
5400 cm³ 37.2 36


To jest troche nieaktuale bo dla benzyny bez turbo zwiekszono z 35 na 36mm

Cytuj:

5.1.3.2) Ogranicznik dla doładowanych silników wysokopręŜnych
(Diesla)
Wszystkie silniki wysokopręŜne doładowane muszą być wyposaŜone w
ogranicznik wlotu powietrza o maksymalnej średnicy wewnętrznej 38
mm.


git

Cytuj:

5.2) Silnik wysokopręŜnych (Diesla) o dowolnej koncepcji
Silnik i jego przygotowanie są dowolne.


git

Cytuj:

Maksymalna nominalna pojemność skokowa wynosi 3000 cm³.


no chyba, ze pochodzi z T2 czyli z serii np. Pajero 3 T1 3.2DiD przechodzi.

Cytuj:

Maksymalne ciśnienie pomiędzy pompą paliwa i wtryskiwaczami
ograniczone jest do 2000 barów.


To i tak sporo na moj gust.

Cytuj:

5.2.1) Układ dolotowy
Zabronione są układy zmienne.
Jako elementy zmienne są uwaŜane wyłączne te znajdujące się wewnątrz
układu dolotowego tak, jak definiuje to artykuł 281-2.3.4.


Zmienne dlugosci dolotow. Teraz to trudno o taki nowy silnik w dzisiejszych czsach zdaje sie.

Cytuj:

Maksymalna pojemność wewnętrzna kolektora(-ów) wynosi 30 litrów
(mierzona pomiędzy ogranicznikiem(-ami) i płaszczyzną(-ami) uszczelki
kolektora(-ów) na głowicy(-ach).


To zdanie wbrew pozorom definiuje nam jak daleko od uszczelki ma byc maksymalnie umieszczona zwężka.

Cytuj:

5.2.2) Chłodzenie ładunku (wyłącznie dla doładowanych silników
wysokopręŜnych Diesla)
Wymienniki ciepła muszą typu powietrze/powietrze i/lub powietrze/woda.
Wymienniki ciepła powietrze/powietrze mogą mieć maksymalną pojemność
rurek V1 max 22 dm³ (litrów).
Wymienniki ciepła powietrze/woda mogą mieć maksymalną pojemność rurek
V2 max 7 dm³ (litrów).
W przypadku kombinacji dwóch typów wymienników, maksymalna całkowita
pojemność wymiennika powietrze/woda jest określona w następujący sposób:
Maksymalna całkowita pojemność powietrze/woda = (1-R) x V2 max
gdzie
R = całkowita pojemność wymiennika powietrze/woda / V1 max
Całkowita pojemność rurki jest określona jej wymiarami zewnętrznymi
(długość x szerokość x grubość).
Jakikolwiek układ rozpylania lub wtrysku wody jest zabroniony.


Nie obylo sie bez eoro-wzorku.

Cytuj:

5.2.3) Układ wydechowy
Dozwolone są układy zmienne.
KaŜda sekcja przepływu gazów (poniŜej turbospręŜarki) nie moŜe mieć
średnicy mniejszej niŜ 40 mm.
Wyloty układu wydechowego muszą być widoczne z zewnątrz.


git

Cytuj:

5.3) Smarowanie
Chłodnica, wymiennik olej/woda, przewody, termostat, miska olejowa, oraz
filtr są dowolne.
Dopuszcza się system smarowania silnika przy pomocy suchej miski
olejowej. Zbiornik oleju i przewody nie mogą znajdować się w kabinie lub
przedziale bagaŜowym.
Ciśnienie oleju moŜe być zwiększone przez wymianę spręŜyny zaworu
redukcyjnego.


git

Cytuj:

JeŜeli układ olejenia zawiera otwarty odpowietrznik miski olejowej, to musi
być on rozwiązany w ten sposób, by olej spływał do zbiornika zbierającego.
Musi on mieć pojemność 2 dm³ (litrów) dla samochodów o pojemności
skokowej poniŜej 2000 cm³ i 3 dm³ (litry) dla samochodów o pojemności
skokowej powyŜej 2000 cm³.
Pojemnik ten musi być wykonany bądź z plastyku, bądź posiadać
przezroczysty wziernik.
Na zewnątrz silnika moŜe być zamontowany separator powietrze/olej
(urządzenie do oddzielania oleju od oparów ze skrzyni korbowej) o
maksymalnej pojemności 1 litra, zgodny z rysunkiem 255-3.
Olej ze zbiornika zbierającego musi spływać do silnika tylko pod działaniem
siły cięŜkości.


Żadko spotykane zdaje sie

 

 

Cytuj:

Dozwolone jest zamontowanie jednego lub kilku wentylatorów w celu
chłodzenia oleju silnikowego jeŜeli nie wpływa to na aerodynamikę.


Chlodnica tez jest dozwolona rozumiem.

Cytuj:

5.4) Chłodzenie paliwa
Dozwolone jest zamontowanie chłodnicy paliwa w układzie zwrotnym do
zbiornika.


Chlodzimy powrot

 

 

 

Cytuj:

ARTYKUŁ 6): PRZENOSZENIE NAPĘD
Układ przenoszenia napędu musi być uruchamiany i kontrolowany wyłącznie
przez kierowcę.


A ręczny?
Ma byc po lewej stronie jak w ciezarowkach?

EDIT:
Chodzi o to, zeby sterowanie zawsze zalezalo od kierowcy a nie od mechanizmu jakiegos automatycznego, np. kontrola trakcji, automatyczna blokada dyfra są zabronione.

Cytuj:

Istniejące elementy układu przenoszenia napędu (skrzynia biegów i
rozdzielcza, mechanizmy róŜnicowe, sprzęgło) będące przedmiotem
kompletnej dokumentacji technicznej przekazanej FIA przed 1.03.2009 i,
której elementy będą przedmiotem inspekcji FIA w tym samym czasie
mogą być uŜywane do końca 2010.


A passport T1 przyznany po 1.03.2009 jak dlugo wazny?

Cytuj:

6.1) Skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza
Samochody 4x2:
Dowolna, ale liczna przełoŜeń jest ograniczona do 5.


Schlesser ma chy jak zwykle.

Cytuj:

Samochody 4x4:
Mogą być stosowane wyłącznie skrzynie biegów homologowane przez
FIA


Czyli np. Sadev sekwencyjna

Cytuj:

lub elementy seryjne homologowane w Grupie T2 z dowolnymi
elementami wewnętrznymi, ale bez Ŝadnej modyfikacji obudowy.


Czyli seria.
Ale obudowe mozna jednak skalac dziurka dla rurki chlodnicy oleju.

Cytuj:

6.2) Sprzęgło
Dowolne.


git

Cytuj:

6.3) Przekładnie główne, mechanizmy róŜnicowe (4x4)
Mogą być stosowane wyłącznie przekładnie główne lub mechanizmy
róŜnicowe homologowane przez FIA lub elementy seryjne
homologowane w Grupie T2 z dowolnymi elementami wewnętrznymi,
ale bez Ŝadnej modyfikacji obudowy.


j.w.
ale
czy obudowe dyfra mozna skalac dziurka dla ARBa?

Cytuj:

6.4) Wały pędne
Wały pędne są dowolne, ale muszę być wykonane ze stali.


git

Cytuj:

6.5) Smarowanie
Dozwolone jest dodatkowe urządzenie smarujące i schładzające olej (pompy
cyrkulacyjne, chłodnica i wloty powietrza) na tych samych warunkach jak w
artykule 285-4.3.
Oryginalna zasada smarowania musi być zachowana w seryjnych
elementach homologowanych w Grupie T2.
Jedyną dozwoloną modyfikacją w obudowie skrzyni biegów/
mechanizmie róŜnicowym jest dostosowanie ich do dodatkowego
urządzenia smarującego


git

Cytuj:

(powyŜsza modyfikacja musi być
homologowana.


takie stwierdzenia zawsze wywoluja niepokoj.

Cytuj:

ARTYKUŁ 7): ZAWIESZENIE
7.1) Postanowienia ogólne
Zawieszenie jest dowolne,


dlatego w Pajero 3 T1 mozna wycinac dziury dla amorow zawieszenia, ktore jest dowolne.

Cytuj:

ale zabronione jest stosowanie zawieszenia
aktywnego (układ umoŜliwiający kontrolę spręŜystości, amortyzowania,
wysokości i/lub miski zawieszenia gdy samochód znajduje się w ruchu).


git

Cytuj:

7.2) Resorty i amortyzatory
Zabronione jest regulowanie amortyzatorów z kabiny.


git

Cytuj:

Jest ono moŜliwe wyłącznie gdy samochód stoi i jedynie przy pomocy
narzędzi.
Mechanizm regulacji musi znajdować się na amortyzatorze lub jego zbiorniku
gazowym.


git

Cytuj:

Zabronione jest jakiekolwiek połączenie pomiędzy amortyzatorami.
Jedynymi dozwolonymi połączeniami to punkty mocowania
amortyzatora przechodzące przez podwozie, bez Ŝadnych innych
funkcji.


wspolna sruba

Cytuj:

7.3) Stabilizatory
Dozwolony jest wyłącznie jeden stabilizatory na oś.
Regulacja stabilizatora z kabiny jest zabroniona.
System stabilizatora musi być wyłącznie mechaniczny, bez moŜliwości
włączania lub wyłączania.
Zabronione jest jakiekolwiek połączenie pomiędzy stabilizatorem
przednim i tylnim.


a moze byc zawias bez stabilizatora? Chyba tak.

Edit:
Moze byc bez stabilizatora.

Cytuj:

7.4) Skok zawieszenia
Skok zawieszenia dla samochodów 4x4 jest ograniczony do:
- 300 mm (patrz rysunek 285-2) dla mostu sztywnego typu „banjo” (za oś
końcówki mechanizmu róŜnicowego przyjmuje się oś kół).
- 250 mm dla innych typów napędu.


git

Cytuj:

Metoda pomiaru skoku zawieszenia jest następująca:
- dla zawieszeń z niezaleŜnymi kołami:
Pojazd musi być umieszczony na podnośniku, a zespół spręŜyna/amortyzator
zdemontowany.


git

Cytuj:

Koło musi być przesuwane od stalowego elementu oporowego do stalowego
elementu oporowego.


W Pajero 3 T1 w dół ogranicza stalowa linka ("stalowy element") ale w gore to amory.
Wiec jak tu badac skok bez amorów?

EDIT:

 

 

Robi sie prowizoryczne ograniczniki. Tu H3 Zapletala.

Cytuj:

Skok zawieszenia odpowiada średniej przesunięć pionowych dwóch punktów
znajdujących się w płaszczyźnie środkowej koła i diametralnie przeciwległych
w płaszczyźnie poziomej.


Tu jakas akademia jest. Ja to rozumiem, ze chodzi o srodek wewnetrzny i srodek zewnetrzny kola. Z ich ruchu srednia. Tylko jak to zmierzyc?

Cytuj:

- dla zawieszeń ze sztywnym mostem:
Pojazd musi być umieszczony na podnośniku ze zdemontowanym zespołem
resor/amortyzator, a most przytrzymany w dół przez elementy ograniczające
skok zawieszenia lub dolny element oporowy.
Koła muszą być przesuwane jednocześnie od górnego elementu oporowego
do dolnego elementu oporowego.
Skok zawieszenia odpowiada przesunięciu pionowemu kół.


Tu nie ma mowy o "stalowym" elemencie oporowym wiec w dol moga byc pasy.
A w gore odbojnik?

EDIT:
W gore ogranicza odbojnik, nie rama. Zreszta 30cm skoku to na tyle sporo, ze wystarczy.

 

 

Cytuj:

ARTYKUŁ 8: KOŁA I OPONY
W samochodach 4x4 są dozwolone jedynie koła z odlewanego stopu
aluminium o masie wyŜej niŜ 13 kg.


Seryjne tez zatem jesli ważą więcej.

Cytuj:

Koła kompletne muszą mieścić się w oryginalnym nadwoziu (patrz artykuł
3.1) i mieć maksymalną średnicę 940 mm dla samochodów 4x2 lub 810 mm
dla samochodów 4x4.
Średnica musi być mierzona na nowych oponach zgodnie ze specyfikacją
producenta.
Zabronione jest uŜycie opon przeznaczonych do motocykli.


git

Cytuj:

Stosowanie części pośrednich pomiędzy tarczą koła i oponą jest zabronione.


Pewnie chodzi o wkladki umozliwiajace jazde po przebiciu.

Cytuj:

Koła nie muszą być tej samej średnicy.


git

Cytuj:

Mocowania za pomocą centralnej nakrętki są zabronione.


Rodem z F1

Cytuj:

Zabronione jest uŜycie układu pompowania/spuszczania powietrza
działającego w czasie ruchu pojazdu, z wyjątkiem samochodów 4x2.
Dla samochodów 4x4, operacja pompowania /spuszczania powietrza musi
być obowiązkowo wykonywana gdy samochód stoi.
Podczas przeprowadzania tej operacji, dozwolony jest jedynie system
łączący koła elastycznym przewodem połączonym jednym zaworem na koło.


Kompresorek w srodku mozna miec.

Cytuj:

W celu ustawienie ciśnienia w ogumieniu, pompowanie lub usuwanie
powietrza musi być dokonywane przy pomocy zaworu typu
konwencjonalnego pochodzącego z seryjnego lekkiego pojazdu uŜytkowego
posiadającego gwint mocujący typu VG5.


To chyba jakis standard.

Cytuj:

Dozwolone jest uŜycie jednego zaworu na koło i musi być on zamocowany na
obręczy na jednym otworze o średnicy 12 mm znajdującym się od strony
zewnętrznej obręczy koła.


git

Cytuj:

Przewód i wskaźnik ciśnienia pompowania mogą znajdować się w kabinie
pod warunkiem, Ŝe stosowane ciśnienie jest niŜsze od 10 barów.


git

Cytuj:

Butle ze spręŜonym powietrzem zasilające układ:
- nie mogą mieć większej pojemności niŜ 15 litrów kaŜda.
- montowania butli muszą wytrzymać opóźnienie 25 g.
- nie mogą być umieszczone w kabinie.
Nakazuje się, aby butle były umieszczone w pojeździe poziomo i
przytrzymywane przez co najmniej dwie metalowe opaski ze szybkozłączem.


git

Cytuj:

Dozwolone są maksymalnie 3 koła zapasowe.


git

 

Cytuj:

ARTYKUŁ 9): UKŁAD HAMULCOWY
Układ hamulcowy jest dowolny pod warunkiem, Ŝe:
- jest uruchamiany i kontrolowany wyłącznie przez kierowcę.


A ręczny po raz drugi?

Cytuj:

- zawiera co najmniej dwa niezaleŜne obwody uruchamiane tym samym
pedałem (pomiędzy pedałem hamulca i zaciskaczami, dwa obwody muszą
dać się oddzielnie rozróŜnić, bez krzyŜowań innych niŜ mechaniczne
urządzenie rozdzielające siły hamowania).
- nacisk jest taki sam na koła tej samej osi, z wyjątkiem nacisku
generowanego przez hamulec ręczny.


git

Cytuj:

ARTYKUŁ 10): RÓśNE
10.1) Przypadki szczególne
Samochód 4x4, którego masa fabryczna na pusto zawiera się pomiędzy
2500 i 3500 kg, i którego szerokość przekracza 2000 mm moŜe być
dopuszczony do Grupy T1, jeŜeli jego producent zwróci o to pisemnie do FIA.
W zawodach terenowych masa tego pojazdu nie moŜe być niŜsza niŜ 2800
kg, moŜe natomiast zachować swoją szerokość.
10.2) Czujniki
Zabronione są układ radarowy, układ pomiaru prędkości pojazdu (prócz
tarczy kodowej elektroakustycznej na skrzyni biegów), Ŝyroskop,
przyspieszeniomierz, czujnik pomiaru siły (prócz czujnika zapłonu i/lub
wtrysku), czujnik tensometryczny.
Wyłącznie samochody 4x2:
Dozwolone są dwa czujniki prędkości kół, wyłącznie na kołach nie
napędowych.


git

 

 

 

Podziękowania dla Arkadiusza Rabiegi  za konsultacje.